چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹     |۱۴:۲۹
صفحه اصلی > ساختار فعالیت های اقتصادی استان خوزستان
print کد خبر:
ساختار فعالیت های اقتصادی استان خوزستان سید لطف الله هاشمی
ساختار فعالیت های اقتصادی استان خوزستان (تعداد بازدید : 25)

بر اساس نتایج حساب های منطقه ای که از سوی مرکز آمار ایران در اسفند ماه ۹۸ انتشار یافته، ارزش محصول ناخالص داخلی استان خوزستان در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۸۶۷.۵  هزار میلیارد ریال (به قیمت جاری) بوده است. 

سهم  محصول ناخالص داخلی استان از رقم مشابه کل کشور از ۲۰.۴%  در سال ۱۳۹۰ به ۱۲.۶% درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است و از لحاظ این سهم در همه سال های ۹۵-۱۳۹۰ در رتبه دوم پس از استان تهران قرار داشته است.

در سال ۱۳۹۵، ارزش «محصول ناخالص داخلی بدون نفت» در استان خوزستان بالغ بر ۶۶۰  هزار میلیارد ریال (به قیمت جاری) معادل ۵.۲%  رقم مشابه کل کشور و در رتبه پنجم پس از استان‌های تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس بوده است.
  
 در سال های ۹۵ - ۱۳۹۰:

سهم ارزش « محصول ناخالص داخلی بدون نفت» به کل ارزش « محصول ناخالص داخلی» استان از ۱۹.۳%  در سال ۹۰ به ۳۵.۳% در سال ۹۵ افزایش یافته است.

 در این دوره زمانی، سهم ارزش «محصول ناخالص داخلی بدون نفت» از کل ارزش « محصول ناخالص داخلی» به قیمت بازار در کل کشور بین ۷۴.۳% تا ۸۸.۶% در نوسان بوده است.

 در همه سال‌های  ۹۵-۱۳۹۰ استان خوزستان از نظر این سهم، در رتبه ۳۰ بین استانهای کشور (قبل از استان کهگیلویه و بویراحمد) قرار داشته است. به عبارت دیگر نسبت ارزش « محصول ناخالص داخلی بدون نفت» از کل ارزش محصول ناخالص داخلی در ۲۹ استان کشور بیشتر از استان خوزستان بوده است.

- سهم ارزش افزوده فعالیت «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» از «محصول ناخالص داخلی بدون نفت» استان از ۹.۶%در سال ۹۰ به ۱۲.۳%  در سال ۹۵ افزایش یافت

- سهم ارزش افزوده فعالیت «کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری» استان از رقم مشابه کل کشور از حدود ۷% در سال ۹۰ به ۶.۱%  در سال ۹۵ کاهش یافت.

در سال ۹۵ استان خوزستان، از نظر ارزش افزوده هر هکتار اراضی زراعی و باغی در رتبه  ۱۹ بین استان های کشور بوده است. این رتبه بیانگر  پایین بودن نسبی بهره وری عوامل تولید( آب، زمین، نیروی کار، ...) در فعالیت «زراعت و باغداری» در استان خوزستان در مقایسه با سایر استان های کشور می باشد.

-  سهم ارزش افزوده فعالیت «استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن از رقم مشابه کل کشور بین ۵۹.۱% تا ۶۶.۵% در نوسان بوده است.

 سهم ارزش افزوده «استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن» از محصول ناخالص داخلی استان از ۸۰.۱%  در سال ۹۰ به ۶۳.۶% در سال ۹۵ کاهش یافته است.

 - سهم ارزش افزوده فعالیت «صنعت» از «محصول ناخالص داخلی بدون نفت» استان از ۳۱.۶%  در سال ۹۰ به ۲۶.۸%  در سال ۹۵ کاهش یافت.

- سهم ارزش افزوده فعالیت صنعت از رقم مشابه کل کشور از حدود ۱۰.۹% (در رتبه دوم پس از استان تهران) در سال ۹۰ با سیر نزولی به ۷.۶% در سال ۹۵ (در رتبه ۳ پس از استان های تهران و اصفهان) کاهش یافت.

- سهم ارزش افزوده فعالیت «تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی» از ارزش افزوده کل صنعت بین ۴۷.۱% ( در سال ۱۳۹۱) تا ۶۴.۳% ( در سال ۱۳۹۴)  در نوسان بوده که بیشترین سهم  در بین فعالیت های صنعتی استان بوده است. ارزش افزوده فعالیت تولید «فلزات پایه» با سهم بین ۱۱% در سال ۱۳۹۵ تا ۲۶.۷% در سال ۱۳۹۱ در رتبه دوم بین فعالیت های صنعتی استان خوزستان قرار داشته است.

- سهم ارزش افزوده فعالیت «تولید، انتقال و توزیع برق» در استان خوزستان از رقم مشابه کل کشور بین ۱۱.۴% در سال ۱۳۹۰ تا ۱۵% در سال ۱۳۹۲ در نوسان بوده و استان خوزستان در همه سالهای مورد نظر در رتبه دوم پس از استان تهران قرار داشته است

- سهم ارزش افزوده « فعالیت خدماتی مربوط به تامین جا و غذا» (هتل و رستوران) در استان خوزستان از رقم مشابه کل کشور بین ۲.۸% تا ۲.۹% در نوسان بوده و استان خوزستان در رتبه های بین ۸ و ۹ در بین استانهای کشور قرار داشته است 

- استان خوزستان از نظر ارزش افزوده فعالیت های «حمل و نقل زمینی و حمل و نقل با لوله» پس از استان های تهران، اصفهان و خراسان رضوی در رتبه ۴،  «حمل و نقل هوایی» پس از استان های تهران، خراسان رضوی و فارس در رتبه ۴ و از نظر ارزش افزوده «حمل و نقل آبی» در رتبه ۲ پس از هرمزگان قرار داشته است

 - در سال ۱۳۹۵ فعالیت های «استخراج نفت خام، گاز طبیعی و خدمات پشتیبانی معادن»، «تولید مواد شیمیایی و فرآورده های شیمیایی»، «تولید، انتقال و توزیع برق»، «حمل و نقل از طریق راه آهن بین شهری»، «حمل و نقل آبی»، «انبار داری و فعالیت‌های پشتیبانی حمل و نقل» و «تأمین اجتماعی اجباری» فعالیت های پایه استان بوده‌اند.

 ضریب مکانی(LQ) سهم تولید هر فعالیت اقتصادی (نسبت ارزش افزوده آن فعالیت از ارزش محصول ناخالص داخلی)  در استان به سهم کل تولید در کشور است و در صورتی که این نسبت بزرگتر از ۱ باشد آن فعالیت، پایه‌ای محسوب می‌شود و منجر به صدور کالا یا خدمات  در آن فعالیت می‌شود.

 در صورتی که LQ کوچکتر از ۱ باشد، آن فعالیت غیر پایه است به طوری کـه فعالیت‌های اقتصادی آن بخش دارای بازار داخلی است و کالا و خدمات تولیدی آن بخـش بـرای مـصارف داخلی منطقـه اسـت و در حقیقت به عنوان یک پشتیبان و حمایت کننده برای فعالیت‌های پایه عمل می‌کنند.

سید لطف الله هاشمی
منبع:  مرکز آمار ایران


ساعت درج خبر: ۲۲:۲۲
تاریخ: ۱۳۹۹/۰۲/۱۹
منبع :


نظرات: